07.ادامه جايگاه منافقان در اواخر عمر پيامبر (صلي الله عليه و آله)