منافقین در غدیر (3)

اشاره گذشته از کلماتی که از قول منافقین ذکر شد، چند نمونه ی بارز از عکس العملها و رفتارهای آنان را ذیلاً ذکر می کنیم:اکنون می گوید: خدایم چنین گفته است امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام را در روز غدیر معرفی و منصوب می فرمود، مقابلِ حضرت هفت نفر از منافقین نشسته بودند که عبارت بودند از: ابوبکر، عمر،…
اشاره بعضی از کلماتی که منافقین از شدت غیظ و حسد بر زبان رانده اند مربوط به هنگامی است که حضرت مشغول خطبه بودند و بخصوص آن زمان که امیرالمؤمنین علیه السلام را بلند کرده بودند و به مردم معرفی می کردند، و بعضی دیگر بعد از پایان مراسم است که گرد یکدیگر چمع شده بودند و با هم رازِ دل می گفتند. نمونه هایی از گفته هایشان هنگام خطبه…
اشاره منافقین از مدتها پیش از غدیر، صفوف خود را بر ضد پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و برنامه های آن حضرت مستحکم می کردند و نقشه های کوتاه مدتی را در مقاطع حساس به اجرا در می آوردند. در حجه الوداع که متوجه نزدیکی رحلت حضرت و نیز تصمیم او برای تعیین رسمی جانشین خود شدند، دست به اقدامات اساسی زدند و خود را برای روزهای بعد از…